Regning

Hvad er acontobetaling?

Foreløbig betaling, der fastsættes ud fra dit forventede årsforbrug af elektricitet.

Hvilke afgifter betaler jeg?

Afgifterne fordeler sig mellem eldistributionsafgift, CO2-afgift og elafgift, som elselskabet er pålagt at opkræve af staten.

Hvad er aftagenummer?

I forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet blev alle elmålere tildelt et unikt nummer - et aftagenummer.
Nummeret sikrer, at en måler i et forsyningsområde ikke forveksles med en måler i et andet forsyningsområde.

Hvad består elprisen af?

Elprisen består af afgifter (elafgift, CO2-afgift, eldistributionsafgift) til staten, net- og PSO betaling samt markedsel.

Hvad står kWh for?

Kilowatt-time - den enhed, elselskabet bruger til at måle og angive, hvor meget elektricitet du har brugt. En kWh er måleenheden for forbrug af 1000 W i en time svarende til den energi, der bruges ved eksempelvis at have 17 stk. 60 Watt pærer tændt i en time.
Opdeles i henholdsvis fysisk og finansiel leveringssikkerhed.
Ansvaret for den fysiske levering af strøm påhviler altid netselskabet. Den finansielle leveringssikkerhed vurderes efter elhandelsselskabets økonomiske formåen.

Hvad er regningsnummer?

Det nummer, som din regning er registreret under hos L-NET.

Hvad er skabelonafregning?

En måde, dit elforbrug afregnes på, hvis der ikke er opsat fjernaflæst timemåler.
Med skabelonafregning menes en nøgle til fordeling af dit forbrug som supplement til det målte årsforbrug. Skabelonen skal beskrive kundegruppens elforbrug time for time året igennem.

Hvad er transportbetaling?

Dækker selskabets udgifter til transport af elektricitet fra produktionsstedet til din måler og til driften af elforsyningsnettet.

Elmarkedet

Hvad er markedsel?

Den del af elforbruget, som købes på det frie elmarked.
Som forbruger køber du markedsel af et forsyningspligtselskab eller et elhandelsselskab.

Hvad er det Nordiske elmarked?

Aktører i Norge, Sverige, Finland og Danmark handler med hinanden, da markederne i mere eller mindre grad er liberaliserede. Aktører i disse lande har tilsluttet sig Nord Pool, og der er overførselskabler mellem nogle af landene.

Hvad er et spotmarked?

Giver markedets kortsigtede elpris. Det sker ved handel af den fysiske elektricitet til det næste døgns elforbrug og af det næste døgns elproduktion.
Spotprisen svinger, da den er afhængig af udbud og efterspørgsel efter strøm.

Hvad er spotpris?

Den pris, som time efter time dannes på børsen.

Hvad er en systempris?

Den teoretiske spotpris i det samlede nordiske marked, hvor der ses bort fra "flaskehalse" i elnettet.

Hvad er aktører?

De virksomheder, der eksisterer på el-markedet dvs. producenter, netselskaber, elhandelsselskaber, forsyningsselskaber, systemansvarlige virksomheder m.v. 

Hvad er balanceansvarlig?

En aktør som påtager sig at håndtere balancekraft.

Hvad er balancekraft?

Den mængde el som man må købe eller sælge efter at have bestilt for lidt eller for meget el.

Vedvarende energi

Hvad er VE-beviser?

Beviser for vedvarende energi. Produktionsbeviser, som i fremtiden skal udstedes til ejere af VE-anlæg som kompensation for, at vedvarende energi skal sælges på det frie elmarked.

Hvad er VE/vedvarende energi?

Vedvarende energi er miljøvenlig, forureningsfri energi, som produceres mere eller mindre ved hjælp af sol, vind eller vand:

 • Vindkraft
 • Bølgekraft
 • Vandkraft
 • Solceller
 • Solfangere

Abonnement

Hvad dækker mit abonnement?

Det, du betaler i abonnement, dækker selskabets faste omkostninger, herunder administration af kundeforhold.

Hvad er kundenummer?

Det nummer, som du som kunde er registreret under hos L-NET.

Hvilke kundekategorier har L-NET?

 • B-lav – leveringsniveau er 0,4 kV fra lokal tavle eller netstation (netstation 10/0,4 kV)
 • B-høj – leveringsniveau er 10 kV målt fra lokal transformerstation (højspænding)
 • C-kunder – kabelskab, lokal tavle

Forbrug

Hvad er en forbrugsperiode?

Det tidsrum, dit elforbrug er opgjort for. Tidsrummet strækker sig fra seneste aflæsning til den nye aflæsning.

Hvad er en forbrugsprofil?

Det mønster, som elforbruget fordeler sig efter, over døgnet og året.

Hvad er et forbrugssted?

Punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én forbruger af elektricitet.

Hvad er et residualforbrug?

Residualforbruget beregnes for hver time og består af det samlede forbrug i de enkelte netområder fratrukket forbruget hos alle fjernaflæste kunder.
Alle kunder med et årsforbrug over 100.000 kWh skal fjernaflæses fra 1. januar 2005. Det vil sige, at deres forbrug bliver målt for hver time og sendt til netselskabet en gang i døgnet.
Ikke-fjernaflæste kunder er i stedet omfattet af en fælles forbrugsprofil, som time for time udregnes som netområdets residualforbrug.

Hvad er målervisning/-aflæsning?

Det tal, målerens tælleværk viser.

Lidt om strøm

Hvad står kwh for?

Kilowatt-time - den enhed, elselskabet bruger til at måle og angive, hvor meget elektricitet du har brugt. En kWh er måleenheden for forbrug af 1000 W i en time svarende til den energi, der bruges ved eksempelvis at have 17 stk. 60 Watt pærer tændt i en time.
Opdeles i henholdsvis fysisk og finansiel leveringssikkerhed.
Ansvaret for den fysiske levering af strøm påhviler altid netselskabet. Den finansielle leveringssikkerhed vurderes efter elhandelsselskabets økonomiske formåen.

Hvad er spænding/volt?

Spænding måles i volt. Forkortelsen for volt er V. Normal spænding til elapparater i Danmark er 230 volt. Komfurer og vaskemaskiner bruger 400 volt.
1 V = 1 volt
1 kV = 1 kilovolt = 1000 V

Hvordan måles effekt?

Effekten måles i watt som forkortes W. Effekt er et mål for den kraft som eksempelvis en vindmølle eller en generator på et kraftværk præsterer. 

 • 1 W = 1 watt = 1 joule pr. sekund
 • 1 kW = 1 kilowatt =  1000 watt
 • 1 MW = 1 megawatt = 1000 kW
 • 1 GW =  1 gigawatt =  1.000.000 kW
 • 1 TW = 1 terawatt = 1.000.000.000 kW   
 • 1 kVA = 1 kilovoltampere
 • 1 MVA = 1 megavoltampere = 1000 kVA

Hvad måles strømstyrke i?

Strømstyrken måles i ampere. Forkortelsen for ampere er A. Ampere er udtryk for, hvor meget elektricitet, der går gennem en ledning.
1 A = 1 ampere

Hvad er definitionen af elektricitet?

Strøm af ladede partikler.

Hvordan måler man energi?

Energi måles i watttimer, som forkortes Wh, men oftest udtrykkes dette mål i 1000 enheder - dvs. kilowatttimer, som forkortes kWh.
Energi er det mål, der bruges til afregning af elforbruget. Energi fremkommer ved at gange effekten med tid.

 • 1 kWh = 1 kilowatt time = 1.000 watt i en time
 • 1 MWh = 1 megavatt time = 1.000 kWh
 • 1 GWh = 1 gigawatt time = 1.000.000 kWh
 • 1 TWh = 1 terawatt time = 1.000.000.000 kWh